Informacja dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE,(RODO) , uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci danych teleadresowych, identyfikacyjnych a także medycznych dot. stanu zdrowia, jest Sanatorium Łączność Sp. z o.o. ul. Warzelniana 4, 87-720 Ciechocinek,

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych dla Administratora pełni M Consulting sp. z o.o. reprezentowana przez Pawła Modrzejewskiego, tel. 544 544 001, e-mail inspektor@kiodo.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 art 9 ust.2 lit h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia, ustawą z dni 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących przywróceniu lub poprawie zdrowia oraz działań medycznych z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowej,
 art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9. Ust 1 lit. a w celu wskazanym w treści udzielonej zgody,
 art. 6 ust. 1 lit. f – dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, co obejmuje np. marketing bezpośredni, dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę obiektu i mienia na terenie sanatorium (monitoring wizyjny),
 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy lub / i w związku z zawartą z nami umową.

4. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczeń zdrowotnych.

5. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być takie podmioty jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, pośrednicy PFRON (MOPS, PCPR, Starostwa itp.), osoby upoważnione przez Panią/Pana do uzyskania dokumentacji medycznej, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, podmioty współpracujące z administratorem takie jak firmy informatyczne, hostingowe na podstawie zawartych umów powierzenia danych IT.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art 29 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Okres przechowywania wynosić będzie 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia która jest przechowywana przez okres 30 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
b) dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. Okres przechowywania danych osobowych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 30 dni, chyba że nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu lub powzięciu wiadomości iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO a , w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.